Portfolio > Past

Who has the talking stick?
Who has the talking stick?